web analytics

Een nieuw begin (gedicht gewrocht door Eddy Drost)

 

It sintsje laket

om in nij begjin

ik sjoch nei de himel

en krij in gek sin

ik doch myn moaiste rokje oan

en in bikini foar it strân

 

De wyn dy boartet

mei myn lange hier

de sinnestrielen

meitsje my sa blier

as ik oer it strân rin

fiel ik alle eagen

 

De jonges dy fluitsje

allegear nei my

ik sweef oer de ierde

as in fûgel sa frij

as ik nei de frijers swaai

en mei myn kontsje draai

 

De sinne dy dûnset

allinne mei my

ik flean troch de wolken

hielendal nei dy

as ik myn eagen iepen doch

is it de leafde dy’t ik sjoch

 

As de jûn falt

sjonge wy by it fjoer

gitaren dy spylje

meitsje my oerstjoer

yn it waarme sân

krûpsto hiel ticht tsjin my oan

 

Djip yn ‘e nacht

geane wy nei hús

en op dyn fytske

bringsto my thús

asto my aaist oer myn snût

jou ik dy de earste tút

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/04/een-nieuw-begin-gedicht-van-eddy-drost/