web analytics

Autoradio gestolen (grapke)

Autoradio gestolen.

 

JanPiter út Utrecht hie yn syn fakânsje yn Fryslân west.

JanPeter uit Utrecht bracht z’n vakantie in Friesland door.

 

It kontakt mei de Friezen gong wat stroef, want hy en it frysk wienen gjin kameraden.

Het contact met de Friezen ging moeizaam, want hij en het Frysk waren geen goede maatjes.

 

Foaral de tiidwurden hawwe en wêze joegen him pine yn ‘e holle.

Vooral de werkwoorden hebben en zijn bezorgden hem hoofdpijn.

 

Op de twadde dei yn Fryslân waard de radio út syn auto stellen.

Op zijn tweede dag in Friesland werd de radio uit zijn auto gestolen.

 

JanPiter gong nei it polysjeburo.

JanPeter ging naar het bureau van Politie.

 

Hy besleat om it dizze kear goed te dwaan en die de oanjefte yn it Frysk.

Hij besloot om het deze keer goed te doen en hij deed de aangifte in het frysk.

 

Hy sei: “Ik is of binne of bin JanPiter Wessels”.

Hij zei: “Ik is of zijn of ben JanPeter  Wessels”.                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Ik ha of is of  hie in probleem……

Ik heb of heeft of had een probleem…..

                                                                                                     

Immen stelt, stelde, stiel of stelle myn autoradio…….

Iemand steelde of steelt of gestolen mijn autoradio……

 

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/03/autoradio-gestolen-grapke/