web analytics

Wakken in het ijs ( grapke)

 

In de, eind maart uitkomende,  april-editie van het magazine Discovery kondigt de eminente hooglerares Dr. April Piazzo de ontdekking aan van een nieuwe diersoort in Antarctica. Omdat wij goede kernnissen zijn mogen we alvast verklappen, dat

-het zou gaan om het specimen Naakte Warmkoppige IJsboorder. Deze fascinerende diersoort heeft een beenplaat aan de kop, dooraderd met vele bloedvaten. Met hun hete kop zouden deze dieren in staat zijn om met grote snelheid van onderaf het ijs te doen smelten.

Vermoedelijk gebruikt deze pas ontdekte diersoort dit vermogen om op pinguïns te jagen door onder een pinguïn het ijs te doorboren. De pinguïn stort dan in het gat en valt zo ten prooi aan de Naakte Warmkoppige IJsboorder.

Dr. Piazzo heeft ook gesteld dat mogelijk  Naakte Warmkoppige IJsboorders verantwoordelijk waren voor diverse  raadselachtige verdwijningen van poolonderzoekers, zoals in 1837 Ds. Wigbold Zwart  (Dominee en Antarctische ontdekkingsreiziger van de universiteit Franeker)  van de aardbodem verdween. Niet verwonderlijk, stelde Dr. Piazzo , want in de onderijsvloerse optiek van een Naakte Warmkoppige IJsboorder leek de heer Zwart wel heel erg veel op een pinguïn.

————————————————————————————————————————————————

 

Frysk: WEKKEN YN IT IIS.

Yn de,ein maart útkommende, april-edysje fan it magazyn Discovery  kundige de emininte  heechlearares  Dr. April Piazzo de ûntdekking oan fan in nije bistesoart  yn Antarktika. Omdat wy goekunde binne meie  wy alfêst ferklappe,

– dat it gean soe om de soarte  Neakene Waarmkoppige Iisboarder. Dizze fassinearjende bistesoart hat in bonkeplaat oan ‘e kop, troch ierdere mei in protte bloedieren. Mei harren gleone kop soenen dizze bisten by steat wêze om mei grutte faasje  de ûnderkant fan it iis smelte te litte.

Nei alle gedachten brûkt de krekt ûntdutsen bistesoarte dit fermogen om op fetguozzen te jeien troch ûnder in fetgoes it iis troch te boarjen. De fetgoes falt dan troch it gat en is sa de proai fan de Neakene  Waarmkoppige Iisboarder.

Dr. Piazzo hat ek steld dat mooglik  Neakenkoppige Iisboarders ferantwurdlik wienen foar de riedseleftige ferdwiningen fan poalûndersikers sa as, yn 1837 Ds. Wigbold Zwart (dominy en Antartika ûntdekkingsreizger fan de universiteit fan Frjentsjer) fan de Ierdboaiem  ferdwûn. Net ferwûnderlik, stelde Dr. Piazzo, want yn de ûnderiisflierske  optyk fan de Neakene Warmkoppige Iisboarder like de hear Zwart wol hiel slim op in fetgoes.

 

Met dank aan Gerhard Griesel en Piter van der Veen (omzetting).

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/02/wakken-in-het-ijs-grapke/