web analytics

Friese gezegden over het schaatsen.

 

Men moat djip gean, sei de hurdrider, en hy skeat it wek yn.   Je moet diep gaan”, zei de hardrijder, en hij schoot in een wak.

Fierder nei Ljouwert? Dat is te fier, sei de alvestêderider. Yn ‘e omkriten fan Boalsert gean ik wer werom. Verder naar Leewarden? Dat is té ver, zei de elfstedentochtrijder. In de buurt van Bolsward ga ik weer terug.

Hè, hè, de alvestêdetocht is wer ferriden, sei de jonge, en hy skeakele de televyzje út . Hè, hè, de elfstedentocht zit er weer op, zei de knaap, en hij schakelde de televisie uit.

It sil heve”, sei it rayonhaad, en hy stapte dronken yn ‘e feart.    Het gaat gebeuren”, zei het rayonhoofd, en hij stapte dronken in de vaart.

Riden is toarstich wurk, sei ’t âldwiif, en se stie mei ien foet op’t iis.   Schaatsen geeft dorst, zei de oude vrouw, en ze stond met één voet op het ijs.

 

Sprekwurden:        

Alde wiven op it iis jout teiwaar. Oude vrouwen op het ijs geeft dooiweer.

Foar de wyn is eltsenien in hurdrider. Voor de wind is iedereen een hardrijder.

As it begjint te friezen,  ûntteie de Friezen. Als het begint te vriezen, ontdooien de Friezen.

of: Friezen ûntteie as it strang friest.  Friezen ontdooien as het streng vriest.Friezen ontdooien

Op âld iis friest it fûl. Op oud ijs vriest het fel. (figuurlijk: liefde op latere leeftijd is heftig. Letterlijk: IJs met een laagje dooiwater er op groeit snel weer aan).

 

 

Voor het geval dat je iets anders zoekt kun je ruimschoots terecht op  123gedichtengedachten.wordpress.com

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/02/friese-gezegden-over-het-schaatsen/