web analytics

Efterneikrûperke (grapke)

 

Lytse Sake krige in bulte omtinken.

Kleine Sake kreeg veel aandacht.

 

Mar it feroare doe ‘t syn suske Maaike berne waard.

Maar dat veranderde toen zijn zusje Maaike werd geboren.

 

Hy waard nou tige jaloersk, hy moast him mei minder omtinken tefreden stelle.

Nu was hij erg jaloers, hij moest tevreden zijn met minder aandacht.

 

Om ‘t se te lyts behuze wienen seine heit en mem: “Wy gean hjir wei en sille ferhúzje nei in grutter hûs.”

Zijn ouders hadden hem verteld dat, nu hun gezin groter  was geworden, ze moesten gaan verhuizen naar een andere woning.

 

 “No,”wie Sake syn beskie : “Dat makket gjin byt út.”

“Nou”, was zijn kommentaar: “Dat maakt helemaal niets uit”.

 

“Werom dat net?”frege mem.

“Waarom dan niet  vroeg zijn moeder.

 

“Maaike kin al aardich krûpe, se komt ús grif en wis efternei”.

“Maaike kan al een beetje kruipen. Ze komt ons vast en zeker achterna”.

Omzetting Piter van der Veen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/02/efterneikruperke-grapke/