web analytics

Een man komt in de hemel.

 

In man komt yn ‘e himel.

Een man komt in de hemel.

 

Hy fertelt oan Sint-Piter dat er in goede man west hat, troud mei syn earste leafde, oppassend west, altyd mei holpen yn de húshâlding.

Hij vertelt aan Sint-Pieter dat hij een goede man geweest is, getrouwd met zijn eerste lief, flink geweest, altijd meegeholpen in het huishouden.

 

Hy fielt wat kribeljen op syn rêch, sjocht om en sjocht twa flerkjes groeien.

Hij voelt iets kriebelen op zijn rug, kijkt om en ziet twee vleugeltjes groeien.

 

Dêrtroch oanmoedige giet hy fierder:” Ik ha altyd dien wat myn frou my frege, daliks nei ‘t wurk op hûs oan, net nei it kafee.

Daardoor aangemoedigd gaat hij verder: ‘Ik heb altijd gedaan wat mijn vrouw vroeg, direct van ’t werk naar huis, niet naar het café.

 

”Ik ha nea nei oare froulju sjoen, en al myn jild ôfdroegen.”  En hy seach dat syn fleugeltsjes groeiden

‘Ik heb nooit naar andere vrouwen gekeken, en al mijn geld afgegeven.’  En hij zag dat zijn vleugeltjes groeiden.

 

En dy flerken waarden mar grutter en grutter…

En die vlerken werden alsmaar groter en groter.

 

De man frege optein oan Sint-Piter: “Feroarje ik no yn in ingel?”.

De man vraagt opgetogen aan Sint-Pieter: ‘Verander ik nu in een engel?’

 

Wêrop Sint-Piter sei: “Nee… Yn in okse”.

Waarop Sint-Pieter zegt: ‘Nee…. In een uilskuiken.’

 

Met dank aan Gerhard Griesel en Piter van der Veen (omzetting).

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/02/een-man-komt-in-de-hemel/