web analytics

De diamanten ring (grapke)

-Sjoukje skille lêstendeis nochal lilk nei de GSM fan har man: “Sytse,  wêr sitsto yn ‘e goedichheid?”

Sjoukje belde laatst behoorlijk kwaad naar de GSM van haar man: “Sytze, …. waar zit je in hemelsnaam ?”

 

-Sytze andere: “Wol leafste, witsto noch fan dat juwelierswinkeltsje wêrsto lang lyn dy diamanten ring seachst, der fuortendaliks fereale op waardst en ik dy graach foar dy keapje woe mar stomwei it jild noch net foar hie en ik sei: “Skat, ea sil dy ring fan dy wêze!”

Sytze antwoordde: ‘Wel schatje, herinner je je nog dat juwelierswinkeltje waar je lang geleden die diamanten ring zag, er onmiddellijk verliefd op werd en ik die graag voor je wou kopen maar er toen simpelweg het geld nog niet voor had en ik zei: “Schat, ooit zal die ring van jou zijn!”

-Sjoukje –in bytsje gibeljend en wifkjend- andere sêft: “Ja, dat wit ik noch leafste.”

Sjoukje -een beetje giechelend en aarzelend- antwoordde zacht: “Ja, dat weet ik nog lieveling.”

 

-Sytze: “No, ik sit yn dat kafee deun dêrnjonken!”

Sytze: “Nou, ik zit in dat café vlak ernaast!”

Hertaling Baukje Miedema.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/02/de-diamanten-ring-grapke/