web analytics

6 februari 2012 archief

Sint Piter komt aan in Grouw op 18 februari.

Dit is Sint Piter

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/02/sint-piter-komt-aan-in-grouw-op-18-februari/

Efterneikrûperke (grapke)

  Lytse Sake krige in bulte omtinken. Kleine Sake kreeg veel aandacht.   Mar it feroare doe ‘t syn suske Maaike berne waard. Maar dat veranderde toen zijn zusje Maaike werd geboren.   Hy waard nou tige jaloersk, hy moast him mei minder omtinken tefreden stelle. Nu was hij erg jaloers, hij moest tevreden zijn …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/02/efterneikruperke-grapke/