web analytics

Zwemdiploma’s (grapke)

In Belg hiert yn Earnewâld in kano en peddelt it wetter op.

Een Belg huurt in Eernewoude een kano en peddelt het water op.

 

Hy is al in ein fan ‘e kant en dan slacht syn kano om.

Meteen al, midden in de vaart kiept zijn kano om.

 

De kano riist net wer oerein en de man komt ek net boppe wetter.

De kano komt niet meer overeind en de man komt niet meer boven.

 

Inkele omstanners springe yn ‘t wetter en helje de bewusteleaze Belg op ‘e kant

Enkele omstanders springen in het water en halen de bewusteloze Belg naar de kant.

 

Se begjinne te bewazemjen en te reanimearjen. De polysje komt derby.

Ze beginnen te beademen en reanimeren. De politie komt erbij.

 

Se sykje yn syn binnenbûse. Der sit in Belgysk paspoart yn en trije swimdiploma’s

Ze kijken in zijn binnenzak. Daarin zit een Belgisch paspoort en drie zwemdiploma’s.

 

As de Belg wer by sûp en stút is freget de agint: “Koest dy sels net rêde?  Do hast  blikstjinder trije swimdiploma ‘s

Als de Belg bijkomt, vraagt een agent: ‘Kon je jezelf nou niet redden?  Je hebt verdorie drie zwemdiploma’s’

 

“Jawol”, sei de Belg,” Mar ik wist net, of ‘t dy wol jildich wienen yn Fryslân”.

Jawel,’ zegt de Belg, ‘maar ik wist niet, dat die ook in Friesland geldig zijn.’

 

 

Met dank aan Gerhard Griesel.     Oersetter Piter van der Veen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/01/zwemdiplomas-grapke/