web analytics

KAPITAAL en rente


KAPITAAL EN RENTE   (Kaptaal en rinte)


In belizzingadviseur stelt de frou foar oan in frijgeselle kollega.
Een beleggingsadviseur stelt zijn vrouw voor aan een vrijgezel-collega.

Letter hellet dy him efkes oan ‘e kant en freget: “Nim my net kwea ôf
dat ik it freegje, mar wêrom bisto mei sa’n lilk wiif troud?”
Later neemt deze hem terzijde en vraagt: 'Neem me niet kwalijk dat ik het vraag,
maar waarom ben jij met zo'n lelijke vrouw getrouwd?'“Pff”, andere de man, “dat is net wichtich. Wat telt is dat hja sân hypoteekfrije
pannen besit, trije fabriken en in dikke sparrekken. Dat lilke wiif is myn kaptaal.”
'Pff,' antwoordt de man, 'dat is niet belangrijk. Wat telt is dat ze zeven
hypotheekvrije panden bezit, drie fabrieken en een dikke spaarrekening.
Deze lelijke vrouw is mijn kapitaal.'De oare dei moeten de twa mannen elkoar wer en de troude man hie no in wûndermoai
jong wyfke oan syn side.
De volgende dag ontmoeten de twee mannen elkaar weer en de getrouwde man
heeft nu een beeldschone jongedame aan zijn zijde.


Syn kollega helle him wer efkes oan ‘e kant en frege: “Wa is dy knappe jonge faam?”
Zijn collega neemt hem weer even ter zijde en vraagt: 'Wie is die knappe jonge meid?'


De man andere dêrop: “Sjoch!, dat is myn rinte, ik kom net oan it kaptaal.”
Waarop de man antwoordt: 'Kijk, dat is mijn rente, ik kom niet aan mijn kapitaal.'

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/01/kapitaal-en-rente/