web analytics

B. KRACHTPATSERS (grapke)

 

Bearnd, in sterke boufakker swetste  dat er elkenien  te boppen gean koe mei in krêfttoer.

Bernard, een sterke bouwvakker pochtte dat hij iedereen kon overtreffen met een krachttoer.

 

Dêroer  wie  er spesjaal dwaande  tsjin de âldere kollega’s.

Daarover was hij speciaal bezig tegenover de oudere collega’s.

 

Nei in skoft hienen dy âldere boufakkers genôch fan syn opskepperij.

Na een poos hadden die oudere bouwvakkers genoeg van zijn gesnoef.

 

Bearnd sei: “Ik wedzje om in wike lean, dat ik wat yn in kroade nei dat gebou hjir njonken ride kin, datsto net presiis sa wer werom ride kinst.”

Bernard zei: Ik wed om een week loon , dat ik iets in een kruiwagen kan verrijden naar dat gebouw aan de overkant, wat jij precies zo niet kunt terugrijden.

 

“Ik nim dy weddenskip oan,” andere de jongste âldere.

Ik neem die weddenschap aan, antwoordde de jongste oudere.

 

Bearnd pakte de hânfetsels fan de kroade en sei: “Toe dan mar. Klim der mar yn.”

Bernard pakte de handvaten van de kruiwagen en zei: “Vooruit dan. Klim er maar in”.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/01/b-krachtpatsers-grapke/