web analytics

Anneke Douma met het SWALKERSLIET yn Noardewyn fan Omrop Fryslân.

 

Swalkersliet – YouTube

Gezongen door Anneke Douma. Tekst: Jogchem Dijkstra 

http://www.youtube.com/watch?v=7dvOWz9sV3E

Anneke Douma, hier op de hoes van haar nieuwe CD.

Swalkersliet                   Refr:

                         Alle swalkers komme ienris thûs
                         Alle nachten gean, foarby.
Do kinst hiel myn hert en siel          En ik ferdwaal soms yn de grutte wrâld
want ik bin as glês en net fan stiel.       Mar ik bin op wei nei dy.
Myn grutspraak en myn lyts fertriet
do hearst ,trienen yn myn liet.

Do kinst myn hertslach en myn sin         Alle swalkers komme ienris thûs
as ik troch lege strjitten rin.          Alle nachten gean foarby.
Do kinst myn tinken en gefoel           En ik ferdwaal soms yn de grutte wrâld
yn d'iensumheid bisto myn doel.          mar ik bin op wei nei dy.

Refr:
Alle swalkers komme ienris thùs
Alle nachten gean, foarby.
Ik ferdwaal soms yn de grutte wrâld
mar ik bin op wei nei dy.

Witst wol dat ik fan dy hâld
Al doch ik faaks ek koel en kâld.
Op in ferlerne drôve dei
do wiist my altyd wer de wei.

Do hast oan my it libben jûn
Ik sykje nei in fêste grûn.
Ik wit dat leafde alles is
maar libje mei in grut gemis.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/01/anneke-douma-met-het-swalkersliet/