web analytics

Opvoeding-grut bringe.

 

Hoe komme der doch allegear fan dy probleemwiken ?

Hoe ontstaan toch al die problemenwijken?

Wol…: Sniewytsje slipet mei 7 gasten tagelyk.

Wel…: Sneeuwwitje slaapt met 7 gasten tegelijk.

Toarnroaske komt de hiele dei net fan bêd.

Doornroosje komt de hele dag d’r nest niet uit.

Assepoester komt midden yn de nacht thús.

Assepoester komt midden in de nacht thuis.

Reakapke harket net nei har mem.

Roodkapje luistert niet naar haar moeder.

Hâns en Grytsje frette oarremans hûs op.

Hans en Grietje vreten andermans huis op.

Tarzan rint de hiele dei yn de bleate kont.

Tarzan loopt de hele dag in z’n blote reet.

Pinokkio liicht der op los en rint mei in stive noas.

Pinokkio liegt erop los en loopt met een stijve neus.

Tom Poes is eigenwiis en Hear Olly B. Bommel wit alles
better.

Tom Poes is eigenwijs en Heer Ollie B.Bommel weet
alles beter.

Donald Duck rint de hiele dei efter Katryn oan.

Donald Duck loopt de hele dag achter Katrien aan.

Sjors en Sjimmy helje oan ien tried wei rottigens út.

 Sjors & Sjimmie halen constant rottigheid uit.

Aladin is de kening fan de dieven.

Aladin is de koning der dieven.

Batman rydt 320 km yn ‘e oere.

Batman rijdt 320 km per uur.

Mei dy figueren binge wy ús bern grut.

Met deze figuren brengen we onze kinderen groot

Fynst it gek dat de jongeren sa asosjaal binne?

Vind je het gek dat de jeugd zo asociaal is?

Met dank aan Gerhard Griesel en Baukje Miedema.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/12/opvoeding-grut-bringe/