web analytics

NIJJIER-spraak (nieuw-jaar-spraak)

DE HAZZE EN DE SLAK HAWWE OP ‘E SELDE DEI NIJJIER ( De haas en de slak hebben nieuwjaar op dezelfde dag)

IK WOE DY IN LOKKICH NIJJIER TAWINSKJE

LOKKICH NIJJIER (GELUKKIG NIEUWJAAR)

FOLLE LOK EN SEINE YN IT NIJE JIER (Veel geluk en gezondheid in het nieuwe jaar)

IN PROTTE LEAFDE EN LOK YN IT NIJE JIER.

Alles wat winsklik is foar it nije jier, benammen lok, leafde, sûnens en seine.

Fanút FRYSLAN winskje wy eltsenien alle goeds en ‘n sûn mar foaral in leafdefol 2019 ta.

Lok, seine en in soad oare goede winsken foar it nije jier.

Noflike krystdagen en segen yn ’t nije jier tawinske.

Alle goeds foar it nije jier.

Goede hjeldagen, folle lok en seine yn it nije jier.

In goede jierwiksel tawinske, en foarsichtich mei fjoerwurk.

Yn it foarste plak wol ik jim in prachtich, suksesfol, goed en sûn nijjier tawinskje.

In de eerste plaats wil ik jullie een prachtig, succesvol, goed en gezond nieuw jaar toewensen.

————————————————————————————————————————————–

Ensafuorthinne..  ek as MAILHIT   > Nieuwjaarswensen in het Frysk.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/12/nijjier-spraak-nieuw-jaar-spraak/