web analytics

Sprekwurden fan Jacob Cats


Nimmen sjocht syn eigen bult, in oar kriget altyd de skuld. Geen mensch en siet z’n eigen bult. Jacob Cats

In swurd, in hynder en in moaie frou útliene jout alinne berou. Een zwaard, een paard, een schone vrouw leent niemand uit als met berouw. Jacob Cats

Kwealaster fan it kweade folk snijt djipper wûnen as in dolk. Geen spiesen maeckt so diepe wonden als achterklap en boose monden. Jacob Cats

It bêste stik húsrie  is in goed wiif. Het beste stuck huys-raet is een goet wijf. Jacob Cats

Ik soe gjin fûlder wapen kenne as de puntein fan in skerpe pinne. Het puntje van een gaewe pen is ’t felste wapen dat ick ken. Jacob Cats

Dy ’t earm binne, mar in soad begeare, wurde nimmer ryk yn eare. Hij is niet arm die weinig heeft, maar die met veel begeren leeft. Jacob Cats

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/11/sprekwurden-fan-jacob-cats/