web analytics

Een Fries liedje voor sint Maarten.

In lietsje foar Sint Marten: Klaas Bruinsma.

 

Sint Marten, ja Sint Marten

dy hat ús leard te parten.
Dy hat jo leard te dielen
mei alle earme sielen
en f’reonlik om te sjen
nei bidlers en nei bern.

Wy freegje jo gjin klean
f’oar’t sjongen, mar as lean
in frucht of snobberij.
Dan geane wy foarby.
Wy tankje jo hjirfoar
en geane nei ’n oare doar,
mei nocht en mei plesier.
Oant sjen yn ‘t oare jier.

Wês hjoed in goede ridder
foar eltse earme bidler.
Ferjit ús, berntsjes, net.
Us tank, o eale ridder.
No geane wy wer fierder
mei ljocht en tankber hert.

Wy reitsje ‘t paad net bjuster.
Us lampe skynt yn ‘t tsjuster
op Sinte Martes-jûn.
Want wy ha leard te parten.
Dat foarbyld hat Sint Marten
ús mei syn jeften jûn.

Klaas Bruinsma.


En hier nog een LINK naar luisterliedjes van TOMKE  > http://www.tomke.nl/bern/spultsjes/muzyk-lusterje

                                                      Wy rinne mei ús ljochtsje

Wy rinne mei ús ljochtsje
nei alle hûzen ta.
En wolle graach wat lekkers
yn’ e bûse ha.

It mei fan alles wêze,
fruit en drop en sa.
Wy geane dan wer fierder
en sjonge tra la la.

Vertaling
We lopen met ons lichtje, naar alle huizen toe.
En willen graag wat lekkers in onze zak hebben.
Het mag van alles zijn, fruit en drop en zo.
Daarna gaan we weer verder en zingen tra la la.

                                                                  Alf novimber

Alf novimber is de dei
dat myn ljochtsje, dat myn ljochtsje,
alf novimber is de dei
dat myn ljochtsje brâne mei.

Vertaling:
Elf november is de dag
dat mijn lichtje, dat mijn lichtje,
elf november is de dag
dat mijn lichtje branden mag.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/11/een-fries-liedje-over-sint-maarten/