web analytics

IJdelheid……

Watze zat in een kroeg met een treurig gezicht naar z’n biertje te staren.

Watze sit yn in kroech en stoareaget tryst nei syn bierke.

Z’n vriend Sjoerd kwam binnen, ging naast Watze zitten en vroeg: “wat scheelt er aan?”

Syn freon Sjoerd komt der yn, giet njonken him sitten en freget: ‘Wat is der mei dy?”

Watze: “Nou, ik heb problemen met m’n vouw omdat ik geen goed antwoord gaf op een vraag van haar”.

Watze: “no, ik ha problemen mei de frou om’t ik gjin goed andert op har fraach joech.

Sjoerd: ” Wat vroeg Geartsje dan?

Sjoerd: “Wat frege Gearstje dan?”

Watze: “Wel, ze vroeg of ik haar nog steeds van haar zou houden als ze oud was, dik en gerimpeld”.

Watze: “Wol, se frege oft ik noch altyd fan har hâlde soe as se âld, dik en ronfelich wie.”

Sjoerd: “Dat is toch simpel? Je moet zeggen: NATUURLIJK zal ik ALTIJD van je houden”.

Sjoerd: “Dat is doch simpel! Do moatst sizze: FANSELS sil ik ALTYD fan dy hâlde”.

 “Ja”, zei Watze, “dat wilde ik ook zeggen. Maar ik zei: Ja, lieve, natuurlijk zal ik ook van je houden als je oud bent en dik en gerimpeld”.

“Ja”, sei Watze, “dat woe ik ek sizze. Mar ik sei: Ja, leave, fansels sil ik ek fan dy hâlde asto âld bist en dik en ronfelich”.

 _____________________________________________________

EEN KLEINTJE: IN LYTSE

In kelner freget nei it neigesetsje oan in gjirrige Hollanner oft er noch wat oars hawwe wol. “Jawis,” seit de Hollanner, ik wol de rekkening graach ek flambearre”.

Een kelner vraagt na het dessert aan een gierige Hollander of hij nog iets verlangt. ‘Jazeker,’ zegt de Hollander, ‘ik wil de rekening ook graag geflambeerd’

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/10/ijdelheid/