web analytics

leven na de dood (grapke) libben nei de dea

– Trije grinsrjochters besprekke de fraach: “Asto yn de kiste leist, dyn húshâlding en freonen rouwe, wat soesto wolle dat se fan dy sizze?”
Drie grensrechters bespreken de vraag: “Als je in de kist ligt, je gezin en vrienden rouwen, wat zou je willen dat ze van je zeggen?”

– De earste grinsrjochter antwurdet: “Ik soe wolle dat se fan my sizze dat ik de bêste lynrjochter fan dizze tiid wie en in goeie heit”.
De eerste grensrechter antwoordt: “Ik zou willen dat ze van me zeggen dat ik de beste grensrechter van deze tijd was en een goede vader”.

– De twadde grinsrjochter seit: “Ik soe wolle dat se sizze dat ik in geweldige man wie en in grut kenner fan de spulregels”.
De tweede grensrechter zegt: “Ik zou willen dat ze zeggen dat ik een geweldige man was en een groot kenner van de spelregels”.

– De lêste (in skiedsrjochter) tinkt in amerijke nei en antwurdet dan: “Ik soe harren it leafst sizzen hearre: “Sjoch! hy beweegt!”.
De laatste (een scheidsrechter) denkt een ogenblik na en antwoordt dan: “Ik zou hen het liefst horen zeggen: “Kijk! Hij beweegt!”.

Met dank aan Gerhard Griesel en Wopkje Fansels (omzetting)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/09/leven-na-de-dood-grapke/