web analytics

HARTOPERATIE

 

Een Arabier moest aan zijn hart worden geopereerd, maar daarvoor had de chirurg een voorraad bloed nodig.

In Arabier moast oan syn hert operearre wurde, mar dêr hie de sjirurch in foarrie bloed foar nedich.

 

De man had een bijzonder zeldzame bloedgroep en dat was lokaal niet beschikbaar.

De man hie in bysûnder seldsume bloedgroep en dat wie lokaal net beskikber.

 

De oproep daarvoor werd naar een aantal omliggende landen verzonden.

De oprop dêrfoar waard nei in tal omlizzende lannen ferstjoerd.

 

Uiteindelijk vond men een Jood met dezelfde bloedgroep, die bereid was om dat te doneren.

Úteinlik fûnen se in Joad mei deselde bloedgroep, dy’t ree wie om bloed te jaan.

 

Na de operatie stuurde de Arabier de Jood als blijk van zijn waardering een bedankbrief plus een dure diamant en een nieuwe Rolls Royce.

Nei de operaasje stjoerde de Arabier de Joad as blyk fan wurdearring in tankbrief en in djoere diamant en in nije Rolls Royce.

 

Jammer genoeg moest de Arabier later een correctieve operatie ondergaan.

Spitigernôch moast de Arabier letter in korrektive operaasje ûndergean.

 

En ook nu was de Jood bereid om zijn bloed af te staan.

En ek no wie de Joad ree om bloed ôf te stean.

 

Na de tweede operatie stuurde de Arabier de Jood een bedankbrief plus een doos chocolaadjes.

Nei de twadde operaasje stjoerde de Arabier de Joad in tankbrief en in doaze sûkelaadsjes.

 

De Jood was stomverbaasd dat de Arabier die tweede keer niet eenzelfde gebaar maakte als bij de eerste operatie.

De Joad wie tige ferheard dat de Arabier de twadde kear net itselde die as by de earste operaasje.

 

Hij belde de Arabier op en vroeg waarom die deze keer niet zo vrijgevig was geweest.

Hy belle de Arabier op en frege wêrom’t dy dizze kear net sa rynsk west hie.

 

De Arabier antwoordde: “ Ya Habibi, jij weet toch dat ik nu Joods bloed heb?”

De Arabier andere: “Ya Habibi, do witst doch dat ik no Joadsk bloed ha?”

 

Met dank aan Gerhard Griesel. Omzetting: Baukje Miedema.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/09/hartoperatie/