web analytics

5 september 2011 archief

leven na de dood (grapke) libben nei de dea

– Trije grinsrjochters besprekke de fraach: “Asto yn de kiste leist, dyn húshâlding en freonen rouwe, wat soesto wolle dat se fan dy sizze?” Drie grensrechters bespreken de vraag: “Als je in de kist ligt, je gezin en vrienden rouwen, wat zou je willen dat ze van je zeggen?” – De earste grinsrjochter antwurdet: “Ik …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/09/leven-na-de-dood-grapke/