web analytics

Koezo zwart-wit denken?

Sytse: ‘Is dit genôch apart, heit?’ 

Grytsje 48: ‘BOE……wy binne UTFRETTERS, mei de poaten yn it lekkere, soppige, griene gers. Mar fierder frette we gjin bliksem út en lizze mar wat op ‘e krint yn ’t lân te keuveljen. No en dan in slokje teekleurich sletswetter: smûk!

Sels ús stront romje we noch net op. Us húsfesting is fersoarge: in noflik waarme stalles anneks ytpaleis. We genietsje ek in tige treflike sûnenssoarch. Ja, it is hjir yn ‘e greide ien grutte harem, stimfee mei in tige grutte neiteam. En nei de folgjende ram-my-dan troch ús bloedeigen bolle komt der nóch mear kroast oan. Dy dizewale nimme we op ‘e keap ta, en ek dat we fiks útmolken wurde. En wat de rest oanbelanget: net foar neat hawwe we earkleppen opkrige. Trouwens: ast hjir yn ‘e greide ien foar wyt of swart útmakkest, dan makkest it wol slim bûnt. BOE! Yntusken, neffens KfdK John Jorritsma, bliuwe wy de Fryske greiden kleurjen’.

Grietje 48 (fansels frij oerset): ‘BOE….. we zijn UITVRETERS, met de poten in het lekkere, malse, groene gras. Maar verder vreten we geen donder uit en liggen maar wat op onze krent in de wei te babbelen. Af en toe een slokje theekleurig slootwater: gezellig.
Zelfs onze stront ruimen we nog niet op. Onze huisvesting is verzorgd: we staan in een lekker warme stalles annex eetpaleis. En we genieten ook een prima gezondheidszorg.

Ja, het is hier in de wei één grote harem, stemvee met ook heel veel jonkies. En na de volgende ram-me-dan door onze bloedeigen stier komt er nóg meer kroost aan. Die nevelsluiers nemen we op de koop toe, en ook dat we flink worden uitgemolken. En wat de rest betreft: niet voor niets hebben we oorkleppen opgekregen. Trouwens: als je hier in de wei eentje voor wit of zwart uitmaakt, dan maak je het wel heel erg bont. BOE! Maar volgens de CdK John Jorritsma blijven wij intussen de Friese weiden kleuren.’

O,O…..BIG BLOND BROTHER IS WATCHING US…. 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/08/zwart-wit-denken/