web analytics

Wonderbaarlijke visvangst (grapke) Wûnderlike fiskfangst.

 

Boer Jouke sit mei in hammer oan ‘e wetterkant.
Boer Jouke zit met een hamer aan de waterkant.
Hy sit te dikerjen nei it wetter. 
Hij zit geconcentreerd naar het water te kijken.
Der komt in auto lâns riden en dy stoppet.
Er komt een mooie auto voorbijrijden en die stopt.
De automobilist freget boer Jouke: ‘Wat dogge jo mei in hammer oan ‘e wetterkant?’ 
De automobilist vraagt aan boer Jouke: ‘Wat doet u met die hamer aan de waterkant?’
‘Foar fiif euro sil ik it dy fertelle,’ seit boer Jouke. 
Voor vijf euro zal ik je het vertellen,’zei boer Jouke.
De automobilist jout him fiif euro. 
De automobilist geeft hem vijf euro.
‘Stel, der komt in fisk foarby dan ram ik him foar de kop en pak him út it wetter, sa fang ik myn fisk’. 
‘Stel, er komt een vis voorbij dan ram ik hem voor zijn kop en pak ik hem uit het water, zo vang ik mijn vis’.
Sa, sa en hoefolle fange jo dan’? 
‘Zo,zo, en hoeveel vangt u dan’?
‘No, sa’n acht tientsjes op in dei’.
‘Nou, zo’n acht tientjes per dag’.
Met dank aan Gerhard Griesel. Omzetting: Baukje Miedema.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/08/wonderbaarlijke-visvangst-grapke-wunderlike-fiskfangst/