web analytics

Koud, hè ? (grapke)

– Siberysk kâld (Siberisch koud)

– Yn in konstruksjewurkpleats yn it noarden fan Sibearje is it sa ferskuorrend kâld dat de arbeiders beslute om in deligaasje nei de direkteur te stjoeren.

In een constructiewerkplaats in het noorden van Siberië is het zo verschrikkelijk koud dat de arbeiders besluiten om een delegatie naar de directeur te sturen.

– ‘Kameraad direkteur, it is werklik net langer fol te hâlden. Yn it fabryk is it sels noch kâlder dan op ‘e dyk!’

‘Kameraad directeur, het is werkelijk niet langer vol te houden. In de fabriek is het zelfs nog kouder dan op straat!’

– ‘As dat sa is, dan sil ik wol tastean moatte dat jim no en dan nei bûten gean om jim op te waarmjen. Sûnder der misbrûk fan te meitsjen, fansels’.

‘Als dat zo is, dan zal ik wel moeten toestaan dat jullie je af en toe buiten gaan opwarmen. Zonder er misbruik van te maken, uiteraard’.

Met dank aan Gerhard Griesel en Wopkje Fansels.

________________________________________________________________________________

  Fijn, dat je weer eens kwam grasduinen op FANvanFRIESLAND. Misschien tot een volgende keer? OANT SJEN.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/08/koud-he-grapke/