web analytics

Go(e)dkope benzine (grapke)

Niet altijd geloven wat je ziet. Net altyd leauwe wat je sjogge!

Suster Mary Anne, dy’t by de Thússoarch wurket, wie dwaande mei har rûntsje by de pasjinten del, doe’t har benzine oprekke. Zuster Mary Ann, die voor de Thuiszorg werkt, was haar ronde aan het doen om patiënten te bezoeken, toen haar benzine opraakte.

Tafallich wie, in huzeblok fierder, in benzinestasjon. Het gelukkig toeval wilde, dat er een benzinestation een huizenblok verder was.

Se rûn der hinne om in benzineblik te lienen en om wat benzine te keapjen. Ze liep erheen om een benzineblik te lenen en wat benzine te kopen.

De betsjinner fertelde har dat it ienige benzineblik dat er hie, útliend wie, mar se mocht wol wachtsje oant it werombrocht waard.  De bediende vertelde haar dat het enige benzineblik dat hij had, uitgeleend was, maar ze mocht wachten tot het teruggebracht werd.

Om’t Suster Mary Anne ûnderweis nei in pasjint wie besleat se net te wachtsjen en rûn werom nei de auto. Omdat Zuster Mary Ann onderweg was naar een patiënt, besloot ze niet te wachten en liep terug naar haar auto.

Se socht oft der wat yn de auto lei dêr’t se benzine yn dwaan koe en har each foel op de pôt, dy’t se nei de pasjint bringe moast. Ze zocht of er iets in de auto lag dat ze met benzine kon vullen en liet haar oog vallen op de plaspot die zij naar de patiënt moest brengen.

Fernimstich sa as altyd, naam Suster Mary Anne de pôt mei nei it benzinestasjon, die it fol mei benzine en droech de folle pôt hiel hoeden werom nei de auto. Vindingrijk zoals altijd, droeg Zuster Mary Ann de po naar het benzinestation, vulde die met benzine, en droeg de volle po voorzichtig terug naar de auto.

Wylst sy de benzine yn de tank geat, seagen twa protestanten fan de oare kant fan de strjitte ôf mei. Terwijl zij de benzine in de tank goot, keken twee protestanten van de overkant van de straat toe .

Ien fan harren kearde him nei de oare ta en sei: “As dy auto start wurd ik katolyk”! Eén van hen wendde zich tot de ander en zei:”Als die start, word ik katholiek” !

Met dank aan Jan Coessens ( zending grapke) en Baukje Miedema (omzetting).

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/08/katholieke-benzine-grapke/