web analytics

Gokken in Las Vegas (grapke)

Een pasgetrouwd jong stel, op huwlijksreis in Las Vegas, had tenslotte nog maar twee dollar.

-In krekt troud jong stel, op houliksreis yn Las Vegas, hie op it lest noch mar twa dollar oer.

De jonge man zei tegen zijn vrouw, dat hij het gevoel had die twee dollar in een fortuin te kunnen omzetten als hij alleen naar het casino zou gaan.

-De jonge man sei tsjin de frou, dat er it gefoel hie dat er dy twa dollar yn in fortún omsette koe as hy allinne nei it kasino gean soe.

In de speelzaal aangekomen, deed hij die twee dollars in een fruitmachine en won zo twee keer de jackpot: $ 10.000.

-Yn de spylseal oankommen, die er dy twa dollars yn in fruitmasine en wûn sa twa kear de jackpot: $ 10.000.

Toen speelde hij een uur lang  blackjack tot hij voor $  50.000 aan fiches had.

-Doe spile hy in oere lang blackjack oant er foar $ 50.000 oan fysjes hie.

Daarna speelde hij poker en won $ 100.000.

-Dêrnei spile er poker en wûn $ 100.000.

Hij had pas de gewonnen fiches voor contant geld gewisseld toen hij een voorgevoel kreeg.

-Hy hie krekt de wûne fysjes foar kontant jild omwiksele doe’t er in foargefoel krige.

De jongeman pakte zijn geld en zette bij de roulettetafel alles op zwart in de hoop zijn kapitaal nog te verdubbelen.

-De jongeman pakte syn jild en sette by de roulettetafel alles op swart yn de hope syn kaptaal noch te ferdûbeljen.

Maar het balletje bleef steken op rood. Verslagen ging hij terug naar de hotelkamer.

-Mar it baltsje bleau stykjen op read. Ferslein gyng er werom nei de hotelkeamer.

Zijn bruid vroeg: “Hoe is het gegaan?”

-Syn bruid frege: “Hoe is ’t gien?”

De bruidegom haalde zijn schouders op en antwoordde: “Och, ik heb maar twee dollar verloren”.

-De brêgeman helle de skouders op en andere: “Och, ik ha mar twa dollar ferlern”.

—————————————————————————————————————————

Met dank aan Gerhard Griesel en Baukje Miedema (vertaling).

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/08/gokken-in-las-vegas-grapke/