web analytics

Bijna getrouwd (Hast troud, grapke)

– Underweis nei harren brulloft, ferûngelokket in jong katolyk steltsje by in needlottich auto-ûngelok.

Onderweg naar hun bruiloft, verongelukt een jong katholieke stelletje bij een fataal auto-ongeluk.

– It dêrnei folgjende stuit steane se foar de himelpoarte wêr’t se op Petrus wachtsje om harren tagong te jaan.

Het volgende moment bevinden ze zich voor de hemelpoort waar ze op Petrus wachten om hun toegang te geven.

– Wylst se wachtsje freegje se harren ôf oft se ek yn ‘e himel trouwe kinne.

Terwijl ze wachten vragen ze zich af of ze ook in de hemel kunnen trouwen.

– As Petrus ferskynt, freegje se it him.

Wanneer Petrus opdaagt, vragen ze het hem.

– Petrus antwurdet: ‘Ik wit it net, mar ik sil it wol efkes foar jimme útsykje.’

Petrus antwoordt: ‘Ik weet het niet, maar ik ga het wel even voor jullie uitzoeken.’

– It pearke wachtet en wachtet. In moanne giet foarby en it stel wachtet noch hieltyd.

Het paartje wacht en wacht. Een maand gaat voorbij en het stel wachtte nog steeds.

– Yntusken redekavelje se oer, dat mochten se trouwe yn ‘e Himel, hoe’t it wêze soe om foar ivich troud te wêzen.

Intussen discussieerden ze over, als ze mochten trouwen in de Hemel, hoe het zou zijn om voor eeuwig getrouwd te zijn.

– ‘Wat as it net wurket?’ freegje se harren ôf, ‘sitte we dan foar ivich oan elkoar fêst?’

‘Wat als het niet werkt?’ vroegen ze zich af, ‘zitten we dan voor eeuwig aan elkaar vast?’

– Nei in pear moanne komt Petrus einliks werom en hy sjocht der ôfmêde út.

Na een paar maanden komt Petrus eindelijk terug en hij ziet er afgepeigerd uit.

– ‘Ja’, suchte er, ‘jimme kinne trouwe yn ‘e himel.’

‘Ja’, zuchtte hij, ‘jullie kunnen trouwen in de hemel.’ 

– ‘Dat is geweldich!’ seit it pear, ‘mar we fregen ús ôf, wat as ús houlik net wurket? Kinne we dan ek wer skiede yn ‘e himel?’

‘Dat is geweldig!’ zegt het paar, ‘maar we vroegen ons af, wat als ons huwelijk niet werkt? Kunnen we dan ook weer scheiden in de hemel?’

– Petrus rint read oan fan lilkens en goait syn oantekeningen op ‘e grûn.

Petrus loopt rood aan van woede en gooit zijn aantekeningen op de grond.

– ‘Wat no?’ freget it pear benaud.

‘Wat is er?’ vraagt het koppel angstig.

– ‘Kom no!’ raast Petrus, ‘It koste my in moanne om hjir in pryster te finen!

‘Kom op zeg!’ schreeuwt Petrus, ‘Het kostte mij een maand om hier een priester te vinden!

– Hawwe jimme der wol aan fan hoe lang’t it duorje sil foar’t ik yn ‘e himel ien advokaat fyn?’

Hebben jullie enig idee hoe lang het gaat duren voordat ik in de hemel een advocaat vind?’

Met dank aan Jan Coessens, omtaling: Baukje Miedema.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/08/bijna-getrouwd-hast-troud-grapke/