web analytics

ZES DAGEN GEVANGEN (grapke)

 

                                              SEIS DAGEN FINZEN

 – Yn Sina waard ris in âld wyfke arrestearre foar winkeldieverij.

   In China werd er eens een oude mevrouw gearresteerd voor winkeldiefstal.

– Doe’t se foar de rjochter kaam, frege hy: “Wat hiene jo ek mar wer stellen?”

   Toen ze voor de rechter kwam, vroeg hij: “Wat had u ook maar weer gestolen?”

– Se antwurde: “In blik perziken”.

   Ze antwoordde: “Een blik perziken”.

– De rjochter frege doe hoefolle perziken yn it blik sieten.

   De rechter vroeg toen hoeveel perziken er in het blik zaten.

– “Seis”, antwurde se.

   “Zes”, antwoordde ze.

– “No, dan sil ik jo seis dagen yn ‘e hechten sette litte”, besleat de rjochter.

   “Nou, dan zal ik u zes dagen hechtenis geven”, besliste de rechter.

– Doe frege de man fan de âlde frou oft hy ek wat sizze mocht.

   Toen vroeg de man van de oude vrouw of hij ook iets mocht zeggen.

– De magistraat sei: “ja, sizze jo it mar”.

   De magistraat zei: “Ja, zegt u het maar”.

– De âld man (hoopfol): “Se hat ek in blik dopeartsjes stellen”.

   De oude man (hoopvol): “Ze heeft ook een blik doperwten gestolen”.  

———————————————————————————————————————

Met dank aan Gerhard Griesel en Wopkje Fansels.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/07/zes-dagen-gevangen-grapke/