web analytics

EERSTE SCHOOLDAG (Earste skoaldei): grapke.

In grutske mem út Burgum bringt har ienige bern op syn earste skoaldei nei skoalle ta.

Een trotse moeder uit Burgum brengt haar enige kind  op de eerste schooldag naar school .

 

“Moast in leaf jonkje wêze, myn skatsjeblom”.

“Wees een goed, lief jongetje, mijn schattebout”.

 

“Tink in soad oan mem, myn sûkertútsje”.

“Denk veel aan mamma, suikerspin”.

 

“Wachtsje op mem by de hikke, myn tûtelboutsje”.

“Wacht op mamma bij het hek, mijn honnepon”.

 

“Memmie is hiel leaf foar dy, tink dêr goed oan, leave popke”.

“Mammie is heel lief voor jou, onthou dat, liefje”.

 

Oan de ein fan de skoaldei wachtet se op him by de útgong.

Aan het eind van de schooldag wacht zij op hem bij de uitgang.

 

Se freget: “En wat hat myn skatsjeblom op de earste skoaldei leard?”

Ze vraagt: “En wat heeft mijn schattebout geleerd op zijn eerste dag op school?”

 

De jonge antwurdet: “Ik ha leard, dat ik Ale hjit”.

De jongen antwoord: “Ik heb geleerd, dat mijn naam Ale is”. 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/07/eerste-schooldag-earste-skoaldei-grapke/