web analytics

MACHINEMAAIEN

 Vandaag een gedicht in OUD-FRIES, omgezet door Wopkje fan FANSELS.

MASINEMEANEN

 

It swaait en wer stiivje de stringen,

dy hingjende boarsten, dy gong

fen de dea troch it miedlân,

it stappen fen acht sterke poaten

en ‘t ratteljend reau.

It skrillet, it skoddet, is ‘t rekke?

Dan ‘t skouderjend flaaikjen, de leie

fen de raaien yn rigels

en ‘t stjerren

fergearre yn stripen

de ikkers sa lâns.

Wat west hat, it weagjen, it wiuwen;

dy longerjende langstme

nei blom en nei sied;

‘t fûle fretten fen it mes;

op de stoppel tsiere de protters om ‘t miel.

 

J. D. DE JONG.

 

Het zwaait en weer stijven de strengen,

de hangende borsten, die gang

van de dood door het laagliggend land

het stappen van acht sterke poten

en het ratelend gereedschap.

Het beeft, het schudt, is het geraakt?

dan het schouderend vleien, de teugels

van de halmen in rijen

en het sterven

verzameld in stroken

de akkers zo langs.

Wat is geweest, it golven, het wuiven;

het aanhoudende verlangen

naar bloem en naar zaad;

het felle vreten van het mes;

op de stoppel vechten de spreeuwen om het maal.

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/machinemaaien/