web analytics

– Fleane (Vliegen) grapke.

– Wiger giet mei syn frou en bern op fakânsje.

  Wiger gaat met zijn vrouw en kinderen op vakantie.

 

– Syn frou Antje, pakt alle koffers stiiffol, tige tsjin Wiger syn sin.

  Zijn vrouw Antje, pakt alle koffers propvol, zeer tegen de zin van Wiger.

 

– By de yncheckbaalje oankaam, seit Wiger, krombûgd ûnder in leadswiere lêst fan foltroppe koffers, tsjin syn frou dat se de piano ek wol mei nimme kind hiene.

Bij de incheckbalie aangekomen, zegt Wiger, kromgebogen onder een loodzware last van volgepakte koffers, tegen zijn vrouw dat ze de piano ook wel mee hadden kunnen nemen.

 

– Wêr’t Antje op antwurdet: ‘Hark ris Wiger, no moatst net fuort op de earste dei fan de fakânsje haatlik begjinne, hear!’

Waarop Antje antwoordt: ‘Hoor es Wiger, nou moet je niet gelijk op de eerste dag van de vakantie hatelijk gaan doen, hoor!’

 

– Seit Wiger berêstend: ‘Dat doch ik ek net, mar ús kaartsjes lizze noch op de piano.’

Zegt Wiger op gelaten toon: ‘Dat doe ik ook niet. Maar onze tickets liggen nog op de piano.’

————————————————————————————————————————

Met dank aan Gerhard Griesel en Wokpje Fansels.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/fleane-vliegen-grapke/