web analytics

De Nederlandse vlag ….De Nederlânske flagge (grapke)

Juster rûn ik by it Gemeentehûs yn Drachten lâns, dêr’t de trijekleur fier wappere.

Gisteren liep ik langs het gemeentehuis in Drachten waar de driekleur vrolijk wapperde.

Der stie in Amerikaanske toerist hiel earnstich nei dy flagge te stoareagjen. 

Er stond een Amerikaanse toerist in alle ernst naar die vlag te staren.

 Hy frege my wat de betsjutting fan de kleuren read, wyt en blau wie.

Hij vroeg me wat de betekenis is van de kleuren rood, wit en blauw.

 Ik sei tsjin him: ‘Dat hat alles mei de belestingen yn Nederlân te krijen.

Ik zei tegen hem:”Dat heeft alles te maken met de belastingen in Nederland:

As wy de belestingoanjefte yn de bus krije, wurde wy read fan lilkens, 

Als we de belastingaangifte in de bus krijgen,worden wij rood van woede,

as wy it te beteljen bedrach lêze, lûke wy wyt wei, 

als we het te betalen bedrag lezen, trekken we wit weg,

 om ús dêrnei blau te beteljen.”

om vervolgens ons blauw te betalen.”

De Amerikaan knikte fol begryp en andere: “By ús is dat krekt gelyk, allinne wy sjogge der noch stjerkes by.” 

De Amerikaan knikte begripvol en antwoordde: “Bij ons is dat precies hetzelfde, alleen zien wij er nog sterretjes bij.”

 

 

Met dank aan Gerhard Griesel.  Omzetting: Wopkje fan Fansels.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/de-nederlandse-vlag-de-nederlanske-flagge/