web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen ( deel 107)

Anno 1119. Een groot deel van de vroegere Zuiderzee bestond omstreeks deze tijd uit vruchtbaar land. De bossen, en vooral het bos Kreil, bevatten veel wild. Vallend onder het rechtsgebied van het Graafschap Stavoren, was dit bos het geliefde jachtterrein van Gale Iges Galama. Maar ook Graaf Floris II , heer van West-Friesland, jaagde vaak in dit bos. Toen op een dag Graaf Floris enkele knechten van Galama hun wapens, jachthonden en buit afhandig maakte, kwam het tot een schermutseling waarbij de Graaf verwond raakte.

De Friesche Edelman GALAMA verdedigt zijn Regt tegen Graave FLORIS den II. met het Zwaard.

 

Kort nadien vond er bij het dorp Scharl een veldslag plaats, die door de Graaf werd verloren. Later, met een groot leger over het Vlie getrokken, dwong Floris de Friezen  tot onderwerping. Maar niet lang daarna ontdeden de Friezen zich weer van het grafelijk bestuur. Floris liet hen nu met rust. en overleed in het jaar 1122. Zijn dertienjarige zoon Dirk volgde hem op onder voogdij van zijn moeder, Gravin Petronella.

Intussen ging de trek naar het Heilige land door. Vele Friese edelen scheepten zich in naar Venetië en van daar naar Jaffa.  Genoemd zijn:  Watze Herama, Hessel Hermana, Homme Homminga,Watze Ockinga, Sikke Kammingha. In een veldslag tegen de Parthen sneuvelden Hermana en Homminga. Koning Boudewijn en vele edelen, waaronder Kammingha en Ockinga werden gevangen genomen, Roorda en Hermana werden zwaar gewond, maar genazen gelukkig.

Anno 1123. Keizer Hendrik, achtte zich als leenheer van Holland, beledigd dat de Gravin zonder zijn toestemming de voogdij over Dirk op zich had genomen. Kort na de dood van Floris ontstonden er opnieuw ongeregeldheden en oorlogen in het Friese gebied. In de strijd mengden zich ook de verschillende Pausen van Rome. Ook  diverse Duitse Vorsten waren betrokken in de schermutselingen. Zo koos Petronelle de zijde van haar broer Lotharius, Hertog van Saxen. Uiteindelijk moest Petronella, na verslagen te zijn bij Deventer, het gezag van de Keizer als leenheer over Holland erkennen. Hendrik overleed kort daarna.

—————————————————————————————————————————————

Een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland (Steensma, 1845)

*) Het bosch Kreil bij Hindeloopen stond, in het jaar 1270, nog in volle kracht, en daarin groeiden boomen van hard eikenhout, welke verre landwaarts in gehaald werden, om er huizen en kerken mede te betimmeren.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-107/