web analytics

27 juni 2011 archief

“overslagbestendige” afsluitdijk?

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/overslagbestendige-afsluitdijk/

– Fleane (Vliegen) grapke.

– Wiger giet mei syn frou en bern op fakânsje.   Wiger gaat met zijn vrouw en kinderen op vakantie.   – Syn frou Antje, pakt alle koffers stiiffol, tige tsjin Wiger syn sin.   Zijn vrouw Antje, pakt alle koffers propvol, zeer tegen de zin van Wiger.   – By de yncheckbaalje oankaam, seit …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/fleane-vliegen-grapke/