web analytics

17 juni 2011 archief

Het verstand komt met de jaren – It ferstân komt mei de jierren.

  – Ienris it jier moeten fjouwer âlde skoalmaten, Hotse, Gjalt, Eise en Reinder, elkoar om mei- inoar in noflike jûn te belibjen. Eens per jaar ontmoeten vier oude schoolvrienden, Hotse, Gjalt, Eise en Reinder, elkaar om samen een gezellige avond te beleven. – Doe’t se fjirtich jier waarden, oerleinen se wêr’t se ris in …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/het-verstand-komt-met-de-jaren-it-ferstan-komt-mei-de-jierren/