web analytics

Pine yn ‘e holle – Hoofdpijn (grapke)

Us freonen, Henk en Florense, wenje alle woansdei te jûnen koar-oefeningen by.

Onze vrienden, Henk en Florence, wonen elke woensdagavond koor-oefeningen bij.

 

Nei de tiid komme se faak mei de oare koarleden yn in restaurant byelkoar.

Nadien komen ze vaak met hun mede-koorleden bijeen in een restaurant.

 

Florense hie ûntdekt dat se, alle kearen nei it drinken fan in glês wyn, in ferskriklike migraine oanfal krige.

Florence had ontdekt dat ze, elke keer na het drinken van een glas wijn, een ernstige migraine-aanval kreeg.

 

Har man Henk hie al in tal kearen foarsteld, dat se hielendal mei it drinken fan alkohol ophâlde soe.

Haar man Henk had al meerdere malen voorgesteld, dat ze helemaal zou stoppen met drinken van alcohol.

 

Juster besleat Florense om ris in oare wynsoart te besykjen.

Gister besloot Florence om eens een andere wijnsoort te proberen.

 

Nei ferrin fan in oere fernaam se dat se noch hielendal gjin pine yn ‘e holle hie.

Na verloop van een uur bemerkte zij nog geen spoortje van hoofdpijn.

 

Doe rôp se bliid nei Henk, dy’t efkes oan de oare kant fan it restaurant stie: ‘Henk. Jûn ha ik GJIN pine yn ‘e holle , hear”.

Toen riep ze vrolijk naar Henk, die even aan de andere kant van het restaurant stond, “Henk. Vanavond heb ik GEEN hoofdpijn, hoor”.

 

—————————————————————————————————————

Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/pine-yn-%e2%80%98e-holle-hoofdpijn-grapke/