web analytics

open-hart-operatie (tweetalig grapke)

In monteur helle in silinderkop fan in Harley Davidson útelkoar, doe’t in
bekende hertsjirurch de wurkpleats yn rûn……

Een monteur demonteerde een cilinderkop van een Harley Davidson toen een bekende hartchirurg zijn werkplaats binnenliep………….

De  hertsjirurch wachte oant de monteur tiid hie om efkes nei syn motor te
sjen.

De  hartchirurg wachtte totdat de monteur tijd had om even naar zijn motor te kijken.

De montear winkte de hertsjirurch om te sjen nei de ynterne ûnderdielen fan
de motor.

De monteur wenkte de hartchirurg om te komen kijken naar de interne delen van de motor.

In bytsje ferheard rûn de hertsjirurch nei de monteur.
Een beetje verbaasd liep de hartchirurg naar de monteur.

De monteur feide de hannen oan in doek ôf en sei tsjin de hertsjirurch:
‘Sjoch dokter, ik iepenje it hert fan de masine, helje de kleppen der út,
meitsje de skea en dan set ik it wer yn elkoar. As ik aanst klear bin, wurket
er wer as in nijen ien. Hoe komt it dan dat ik 39.500 euro yn in jier
fertsjinje, en jo 600.000 euro, wylst wy feitlik itselde wurk dogge’?

De monteur veegde zijn handen aan een doek af zei tegen de hartchirurg:
‘Kijk dokter, ik open het hart van deze machine, haal de kleppen er uit,
herstel de schade en dan zet ik hem weer in elkaar. Als ik straks klaar ben,
werkt hij weer als een nieuwe. Hoe komt het dan dat ik per jaar 39.500 euro verdien en u 1.600.000 euro, terwijl wij in feite hetzelfde werk doen’?
De hertsjirurch wachte efkes mei it beänderjen en begûn doe te glimkjen.

De hartchirurg wachtte even met antwoorden en begon te glimlachen.

Doe sei er tsjin de monteur: ‘Besykje dy reparaasje mar ris út te fieren
mei in draaiende motor’.

Toen zei hij tegen de monteur: ‘Probeer die reparatie maar eens uit te
voeren met een draaiende motor’.

——————————————————————————————————————-

Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/open-hart-operatie/