web analytics

2 mei 2011 archief

Eenzaam (senryu, 川柳 )

  In stokâlde man, Slofkjend it túnpaadsje lâns Opnij gjin post hjoed.   Een stokoude man, sleepvoetend het tuinpad neer. Weer geen post vandaag.   —————————————————————— Gedicht: Henk Veenstra, omzetting Wopkje-Fansels

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/eenzaam-senryu/

open-hart-operatie (tweetalig grapke)

In monteur helle in silinderkop fan in Harley Davidson útelkoar, doe’t in bekende hertsjirurch de wurkpleats yn rûn…… Een monteur demonteerde een cilinderkop van een Harley Davidson toen een bekende hartchirurg zijn werkplaats binnenliep…………. De  hertsjirurch wachte oant de monteur tiid hie om efkes nei syn motor te sjen. De  hartchirurg wachtte totdat de monteur tijd had om …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/open-hart-operatie/

Daily Mailhit: OBAMA of OSAMA ?

YOU’VE GOT A MAILHIT:       Verkiezingswinst en stijging van de dollar of verergering van de terroristische aanslagen? ARABISCHE LENTE……DE WOESTIJN LEEFT….de bevolking in N-Afrika en het Midden-Oosten komt massaal in opstand tegen onderdrukking en armoede……….

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/daily-mailhit-obama-of-osama/