web analytics

Hondenpraat (grapke)

Hondenpraat   Hûnepraat

Een Hollander rijdt in het centrum van Friesland en ziet een bord staan bij een verwaarloosd huisje. In Hollanner rydt yn it sintrum fan Fryslân en sjocht in boerd by in fertutearze húske stean.

Er was op geschreven: PRATENDE HOND TE KOOP. Der wie opskreaun: Pratende hûn te keap.

De man kan het niet laten om te stoppen en navraag te doen. De man kin it net litte en stoppet om ris te freegjen hoe’t it sit.

In de voortuin lag een oude hond. Yn de tún foar hûs leit in âlde hûn.

De Hollander vroeg: Praat jij misschien?  De Hollanner freget: Praatsto miskien?

Yep, zei de hond, ik praat al vanaf dat ik een puppie was.  En nu ben ik met pensioen. Jep, seit de hûn, ik praat al fan doe’t ik in puppy wie. En no bin ik mei pensjoen.

De reiziger is met stomheid geslagen. Als hij weer bij zinnen is, klopt hij op de deur. De reizger is ferbjustere. As hy wer by sûpe en stút is, kloppet er oan de doar.

De eigenaar van de hond opent de deur. De eigner fan de hûn docht de doar iepen.

De Hollander vraagt hem hoeveel hij vraagt voor de hond. De Hollanner freget him hoefolle at er foar de hûn ha wol.

Twintig Euro, antwoordt  de Fries, deze hond is echt fantastisch. Tweintich Euro, anderet de Fries, dy hûn is echt fantastysk.

Maar waarom wil je hem dan voor zo weinig geld verkopen? Mar wêrom wolle jo him dan foar sa’n habbekrats (bytsje jild) ferkeapje?

De Fries zegt: Omdat hij een echt  liegbeest is. Wat hij je ook zal vertellen, het is nooit de waarheid. De Fries seit: Om’t it in echt liichbist is. Wat er ek fertelle sil, it is nea de wierheid.

Met dank aan Gerhard Griesel. Hertaling: Baukje Miedema.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/04/hondenpraat-grapke/