web analytics

Mei (Gorter) yn it Frysk.

MEI  (Herman Gorter)     Fryske oersetting fan Klaas Bruinsma-Drachten.

Boek I,  Earste Sang.

 

In nije maaie dy’t in nij lûd bringt! Ik wol dat dit liet as it floitsjen klinkt, dat ik faak heard ha op in maitydsjûn bylâns de greft, dy’t troch ’t âld doarpke rûn.

Een nieuwe lente en een nieuw geluid: Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit, dat ik vaak hoorde voor een zomernacht, in een oud stadje, langs de watergracht, die door het oude dorpje liep.

Yn ’t hûs wie ’t donker, m ar de stille strjitte fergarre skimer. Yn de loft blonk jitte it lette ljocht; in bank en gouden glinster niigd’oer de hûzen nei myn slûge finster.

In huis was ’t donker, maar de stille straat vergaarde schemer. Aan de lucht blonk laat nog licht, er viel een gouden blanke schijn over de gevels van mijn raamkozijn.

Dan fluit’ in jong’ as blies in oargelpiip. De klanken trillen yn ‘e loft, sa ryp as jonge kjersen, as de maitydswyn strykt oer it hôf en set syn strunen yn.

Dan blies een jongen als een orgelpijp. De klanken schudden in de lucht, zoo rijp als jonge kersen, als een lentewind in ’t boschje opgaat en zijn reis begint.

Hy dribbl’ oer brêg’ en wâl bylâns it wetter; hiel stadich dangl’ er. Rûnom rûn ’t gekwetter bliid sa’t in protter fluitet, dy’t de grûn fan eigen blidens net ken yn hjeljûn.

Hij dwaald’ over de bruggen en den wal langs ’t water, heel langzaam gaande. Overal als ’n jonge vogel fluitend, onbewust van eigen blijheid om de avondrust.

Mannich mêd man heard’ oer syn miel dy stim as wie ’t in âld ferhaal, en glimk’ in glim. In hân dy ’t finster ta die, wifke by it floitsjen fan dy jong’ ien amerij.

Menig moe man, beluisterde boven zijn avondmaal die stem als was het een oud verhaal, glimlachend. Een hand die ’t venster sloot, talmde een pooze wijl de jongen floot.

 

Vervolg >  Diel twa

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/03/mei-gorter-yn-it-frysk/