web analytics

HAMER (grapke)

Hammer

– In man stiet foar de rjochter op beskuldiging fan dûbele moard.

Een man staat voor de rechter op beschuldiging van dubbele moord.

– De rjochter seit: ‘Jo wurde fertocht fan it deaslaan fan jo frou mei in hammer.’

De rechter zegt: ‘U wordt ervan verdacht uw vrouw te hebben doodgeslagen met een hamer.’

– Efteryn de rjochtseal raast in man: ‘Smoarge hufter!’

Achterin de rechtszaal schreeuwt een man: ‘Vuile hufter!’

– De rjochter giet troch: ‘Jo wurde der ek fan beskuldige jo skoanmem deaslein te hawwen mei deselde hammer.’

De rechter gaat door: ‘U wordt er tevens van beschuldigd uw schoonmoeder te hebben doodgeslagen met dezelfde hamer.’

– Efteryn de rjochtseal raast de man no: ‘Smoarge, fize hufter!’

Achterin de rechtszaal schreeuwt de man nu: ‘Vuile, smerige hufter!’

– De rjochter stoppet, sjocht de man efteryn de seal oan en seit: ‘Mynhear, ik begryp jo lilkens en frustraasje, mar jo sille joself wier yn acht nimme moatte, oars lit ik jo út dizze rjochtseal ferwiderje. Hawwe jo dat goed begrepen?’

De rechter stopt, kijkt de man achterin de zaal aan en zegt: ‘Meneer, ik begrijp uw woede en frustratie, maar u zult uzelf echt in acht moeten nemen, anders laat ik u uit deze rechtszaal verwijderen. Heeft u dat goed begrepen?’

– De man antwurdet: ‘Nimme jo my net kwea ôf rju eale hear, mar ik wenje al 15 jier neist dy smoarge, fize rothufter en elke kear as ik in hammer fan him liene woe, sei er dat er net ien hie!’

De man antwoordt: ‘Neemt u me niet kwalijk edelachtbare, maar ik woon al 15 jaar naast die vuile, smerige rothufter en elke keer als ik een hamer van ‘m wilde lenen, zei ‘ie dat hij er geeneen had!’

Vertaalburo FANSELS (Nederlands-Frysk)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/03/hamer-grapke/