web analytics

De waarzegger (grapke)

– Twa Belgen binne in takke fan in grutte kastanjebeam oan it ôfseagjen. Twee Belgen zijn bezig met het afzagen van  een tak van een grote kastanjeboom.

– Der komt in Hollanner foarby en seit: ‘Jimme moatte net op de takke sels sitten gean, want as jimme dy takke trochseagje, falle jimme dermei nei ûnderen. Er komt een Hollander langs en zegt: ‘Jullie moeten niet op de tak zelf gaan zitten, want als jullie die tak doorzagen, vallen jullie ermee naar beneden’.

– De twa Belgen sjogge inoar ris oan en geane der gewoan mei troch. De twee Belgen kijken elkaar eens aan en gaan er gewoon mee door.

– Efkes letter bart wat de man foarsei: se falle mei de takke út de beam. Even later gebeurt wat de man voorspelde: ze vallen met de tak uit de boom.

– De Belgen klimme de kastanjebeam wer yn en begjinne noch in takke ôf te seagjen.  De Belgen klimmen de kastanjeboom weer in en beginnen nog een tak af te zagen.

– Wat letter komt de Hollanner der wer lâns. De iene Belch flústert tsjin de oare Belch: ‘Pssst, dêr hawwe je dy wiersizzer wer!’ Iets later komt Hollander opnieuw langs. De ene Belg fluistert tegen de andere Belg: ‘Pssst, daar heb je die waarzegger weer!’

Met dank aan Gerhard Griesel. Omzetting Wopkje Fansels.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/03/de-waarzegger-grapke/