web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 97)

Anno 1066.

In het voorjaar was boven Friesland een komeet te zien met een buitengewoon lange staart. De bijgelovige Friezen beschouwden dit als een voorbode van een ramp.

Hoe dan ook, het jaar kenmerkte zich door een enorme stormvloed, waarbij de oostelijke delen van Friesland tot ver voorbij de Eems grote schade opliepen. Ook was er spreke van een volgende oorlog, die ook aan deze onheilsbode werd toegeschreven.

Boudewijn V,  Graaf van Vlaanderen en vader van Robert, overleed in 1067. Zijn zoon, Boudewijn VI nam niet alleen het hem toegekende graafschap Vlaanderen in bezit, maar hij eiste ook dat Robert afstand zou doen van diverse gebieden in Zeeland. Uit deze kwestie ontstond een bloedige veldslag tussen beide broers. Robert won, mede omdat Boudewijn in die strijd sneuvelde. Op zijn beurt maakte  Robert nu aanspraak op het graafschap Vlaanderen. Na verschillende veldslagen bleef Robert de bovenliggende partij, ondanks de steun van de koning van Frankrijk aan de weduwe Richilde en haar kinderen.

Anno 1071. Op de Rijksdag te Luik, waar Willem, de bisschop van Utrecht, een grote rol speelde, werd besloten om Robert het bezit van het graafschappen Vlaanderen, Holland en West-Friesland te betwisten en die gebieden gewapenderhand in te nemen.

Godevaart, Hertog van Lotharingen, zou het graafschap Holland en Friesland voor bisschop Willem veroveren en in leen verkrijgen. Graaf Robert was bij vele Hollanders en Friezen niet geliefd en bovendien moest hij zijn legermacht in Vlaanderen inzetten.

Godevaart drong met een groot leger het verzwakte Holland binnen en was al tot Leiden gevorderd toen Robert met zijn troepen uit Vlaanderen terugkeerde om Godevaart te verjagen. Na een zeer langdurig en bloedig gevecht leed Robert de nederlaag en moest, samen met zijn vrouw Geertruida en ook de jonge graaf Diederik en gezin, de vlucht nemen naar Vlaanderen.

Godevaart nam daarna geheel Holland in en liet zich als graaf van Holland inhuldigen. Bij de Friezen ondervond hij meer weerstand. In het vooruitzicht van een onderwerping hadden de West-Friezen een verdediging opgeworpen. Maar Godevaart en zijn manschappen dwongen door hun overmacht de anders onverzettelijke West-Friezen tot overgave. De hertog stak daarna met een groot leger de Vliestroom over. Overal werden mensen gedood, hun bezittingen geroofd.

—————————————————————————————————-

Een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/03/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-97/