web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 100)

Editie 100

[1077] Item, in ’t jaer ons Heren M ende LXXVII. soe street Jonghe Grave Dieric van Hollant die VIIde. Grave een groeten stryt tot Yselmonde, jeghen Biscop Coenraet van Utrecht, daer die Hollanders metten scutten van Vlaendere quamen stoutelike met hare bannieren, ende trompetten vreeselike ludende, vergaerden ende vochten anxtelike, ende die Biscop verloost, ende die Hollanders wonnen ’t.

Koenraad ontscheepte zijn legermacht bij het slot IJsselmonde. Na een hardnekkige belegering door graaf Diederik werd het slot in brand geschoten en bisschop Koenraad moest zich overgeven. Lambert, proost van Deventer, en de graaf van Zutfen waren samen met heel veel van hun manschappen gesneuveld,.  Bisschop Koenraad  werd gevangen genomen en pas weer vrijgelaten na diens plechtige belofte  afstand te doen van zijn aanspraken op het graafschap en bijbehorende landgoederen. Diederik, sindsdien Diederik V genoemd, werd zo de eerste Graaf van Holland.

Tot het zo door Diederik verworven gebied behoorde óók West-Friesland. Diederik trok er met een grote legermacht naartoe om de West-Friezen te bedwingen. Maar zij verzetten zich met alle macht in een tweetal zware veldslagen. De graaf won beide slagen en ging daarbij zo beestachtig te keer , dat het leek of hij iedereen, jong of oud, man of vrouw, edellieden of burgers,  wilde uitroeien.

Velen namen daarna de vlucht over de Vliestroom naar het tegenwoordige Friesland -en speciaal naar Stavoren- om daar te kunnen schuilen voor de woede van Diederik.

Anno 1078. De oude kronieken verhalen, dat er in het jaar 1078 zeer zware hagel viel, met stukken ijs van wel een handbreed en hagelstenen als walnoten en eieren zo groot. De winter van 1078 duurde lang en was buitengewoon streng. Het begon al te vriezen op 11 november en de vorst hield aan tot maart.  De grote rivieren waren tot de bodem bevroren en de zee was  met een dik pak ijs bedekt. Het Flevomeer en de Vliestroom waren zodanig bedekt met een ijsvloer, dat het kon dienen als veilige baan voor een groot leger.

—————————————————————————————————-

Een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/03/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-100/