web analytics

OOK KOOKKUNST

Us bernsbern wenje gelokkich tichtby en komme regelmjittich op besite.
Onze kleinkinderen wonen gelukkig dichtbij en komen geregeld op bezoek. 

As de sânjierrige Klaske oankomt, wol se altyd yn 'e keuken sjenas ik dêr iverich oan 'e gong bin.
Als de zevenjarige Klaske langskomt, wil ze altijd in de keuken kijkenals ik daar bedrijvig bezig ben.
 'Beppe?' freget se op in dei, 'wêr hat beppe iten sieden leard?''
Oma?' vroeg ze op een dag, 'waar heeft oma koken geleerd?' 
Ik makke har dúdlik dat ús mem it my leard hat en 
dat myn dochtersit fan my learden en dat sy it wierskynlik wer fan har mem leare soe.

Ik maakte haar duidelijk dat mijn moeder het mij heeft geleerd en 
dat mijn dochtershet van mij leerden en dat zij het waarschijnlijk weer van haar moeder zou leren.
 
'No, dat tink ik net', antwurde Klaske. 'Us mem stoppet alles yn 'e magnetron'.
'Nou, dat denk ik niet', antwoordde Klaske. 'Mijn mamma stopt alles in de magnetron'. 
 

Alle GRAPKES uit het Vkblog ONLINERS-FRIESLAND

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/01/ook-kookkunst/