web analytics

10 januari 2011 archief

OOK KOOKKUNST

Us bernsbern wenje gelokkich tichtby en komme regelmjittich op besite. Onze kleinkinderen wonen gelukkig dichtbij en komen geregeld op bezoek. As de sânjierrige Klaske oankomt, wol se altyd yn ‘e keuken sjenas ik dêr iverich oan ‘e gong bin. Als de zevenjarige Klaske langskomt, wil ze altijd in de keuken kijkenals ik daar bedrijvig bezig …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/01/ook-kookkunst/