web analytics

Paardenmiddel (tweetalig grapke)

HYNSTEMIDDEL
PAARDENMIDDEL

– In sike bistedokter bringt in besite oan syn húsdokter.
Een zieke dierenarts brengt een bezoek zijn huisarts.

– Hy wurdt bestookt mei in grut tal fragen oer ‘wat er dan wol fielt’ en oft ‘dit sear docht’ en dat soarte fan dingen…’
Hij wordt bestookt met een groot aantal vragen over ‘wat hij dan wel voelt’ en of ‘dit pijn doet’ en dat soort dingen…’

– ‘Hoe komt it dochs’, fersuchtet de bistedokter, ‘dat ik in diagnoaze by bisten stelle kin en in middel foarskriuwe kin sûnder al dy fragen en ik hjir – sis mar – de helte fan dyn wurk oan it dwaan bin’.
‘Hoe komt het toch’, verzucht de dierenarts, ‘dat ik een diagnose bij dieren kan stellen en een middel kan voorschrijven zonder al die vragen en ik hier – zeg maar – de helft van jouw werk zit te doen’.

– ‘Okee’, seit de dokter wylst er in reseptsje útskriuwt. ‘Nim dit mar yn. Mar: as it net yn trije dagen oanslacht, lit ik dy ôfmeitsje’.
‘Okay’, zei de arts terwijl hij een receptje uitschrijft. ‘Neem dit maar in. Maar: als het niet binnen drie dagen aanslaat laat ik je afmaken’.


Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Wopkje/ Fan Fryslân Fansels
 ALLE GRAPKES 2010
 ALLE GRAPKES 2009
  Alle grapkes (taalhulp)2008

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/paardenmiddel-tweetalig-grapke/