web analytics

Kerstscheiding (grapke)

In man yn Eindhoven bellet de dei foar Krystjûn de soan yn Parys en seit:
Een man in Eindhoven belt de dag voor Kerstavond zoon in Parijs en zegt:

“Ik fyn it freeslik om dyn dei te bedjerren, mar ik moat dy fertelle dat jimme mem en ik 
skiede sille. Fiifentritich jier ellinde is genôch”.
“Ik vind het vreselijk om je dag te verpesten, maar ik moet je vertellen dat je moeder en ik 
gaan scheiden. Vijfenveertig jaar ellende is genoeg”.

“Wêr hasto it oer?”, raast de soan.
“Waar heb je het over?”,  schreeuwt de zoon.
“We kinne elkoar net mear luchtsje of sjen”, seit de heit, “wy wurde siik fan elkoar, it 
makket my al beroerd om deroer te praten, dus fertel do it dyn suster yn Londen mar”.
“We kunnen elkaar niet meer luchten of zien”, zegt de vader, “wij worden ziek van elkaar, 
het maakt me al beroerd om erover te praten, dus vertel jij het je zuster in Londen maar”.

De soan bellet as de bliksem syn suster. Dy ûntploft sawat: “Der wurdt om 'e 
soademiter net skieden”, raast se, “ik regelje dit wol”.
De zoon belt als de bliksem zijn zus. Die explodeert zowat: “Er wordt om de sodemieter niet 
gescheiden”, schreeuwt ze, “ik regel dit wel”.

Se bellet Eindhoven en gilt tsjin har heit: “DER WURDT HJIR NET SKIEDEN! 
Do dochst hielendal neat foardat ik der bin. Ik belje myn broer werom en wy 
binne der moarn en foar dy tiid dochsto hielendal neat, begrypsto?
Ze belt Eindhoven en gilt tegen haar vader: “ER WORDT NIET GESCHEIDEN! 
Je doet helemaal niks voordat ik er ben.  Ik bel mijn broer terug en wij zijn er morgen 
en voor die tijd doe je helemaal niks, versta je?!”

De heit hinget de telefoan op. Gnysket tsjin syn frou en seit: “Sa, da's regele. 
 Se binne de Krystdagen hjir en se betelje de reis sels”.
De vader hangt de telefoon op. Grijnst tegen zijn vrouw en zegt: “Zo, da's geregeld. 
Ze zijn met Kerst hier en ze betalen de reis zelf”.

Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Wopkje/ Fan Fryslân Fansels
 ALLE GRAPKES 2010
 ALLE GRAPKES 2009
 Alle grapkes (taalhulp)2008

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/kerstscheiding-grapke/