web analytics

27 december 2010 archief

De verlichting (grapke)

  Ferljochting In amtner rint lâns it kanaal dat troch syn gemeente streamt. Een ambtenaar loopt langs het kanaal dat door zijn gemeente stroomt. Ynienen heart er in stimke ‘Help! Help!” roppen. Opeens hoort hij een stemmetje “Help! Help!” roepen. Hy sjocht in puntmûtske noch krekt boppe wetter útstekken en lûkt it omheech. Hij ziet …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/12/de-verlichting-grapke/