web analytics

HARTZEER (grapke)

HERTEPINE

Als gevolg van een hartinfarct ondergaat een man, een Fries, een openhartoperatie in Maastricht.
As gefolch fan in hertoanfal ûndergiet in man, in fries, in iepen hertoperaasje yn Maastricht.

Na de ingreep komt hij weer bij en ziet dat hij verzorgd wordt door religieuze zusters in een katholiek ziekenhuis.
Nei de yngreep komt er wer by en sjocht dat er troch religieuze susters yn in katolyk sikehûs fersoarge wurdt.

Wanneer hij voldoende bij bewustzijn is, vraagt een zuster hem hoe hij de medische ingreep gaat betalen.
Wannear’t er goed genôch bykommen is, freget in suster him hoe’t hy de medyske yngreep betelje sil.

Ze vraagt hem of hij misschien een ziekteverzekering heeft bij de zorgverzekering De Friesland.
Se freget him oft er miskien in syktefersekering hat by soarchfersekeraar De Friesland.

Met zwakke stem zegt hij: “Geen ziekteverzekering.”
Mei in flau lûd seit er: “Gjin syktefersekering.”

Ze vraagt hem: “Heb je dan misschien geld op de Friesland bank staan?”
Se freget him: “Hasto dan miskien jild op de Frieslandbank stean?”

Hij antwoordt: “Geen geld op de Friesland bank.”
Hy anderet: “Gjin jild op de Frieslandbank.”

Vervolgens  vraagt ze: “Heb je geen familielid die je kan helpen?”
Dêrnei freget se : “Hasto gjin famylje dy’t dy helpe kin?”

Hij zegt: “Ik heb alleen een zuster in Leeuwarden, een oude vrijster, die non was in een klooster.”
Hy seit: “Ik ha allinne in suster yn Ljouwert, in âlde frijster, dy’t non yn in kleaster wie.”

De zuster antwoordt geërgerd: “Nonnen zijn geen oude vrijsters, zij zijn getrouwd met God!”
De suster anderet mei argewaasje: “Nonnen binne gjin âlde frijsters, sy binne mei God troud!”

En de Friese  patiënt repliceert direct: ” Stuur de rekening dan maar naar mijn zwager!”
En de Fryske pasjint anderet daliks: “Stjoer de rekken dan mar nei myn sweager!”

 


Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema.


Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/11/hartzeer-grapke/