web analytics

GEDOODVERFDE PARKIET (grapke)

 
GRÛNFERVE PARKYT

In man stapt in winkel yn ark yn en freget om in buske giele spuitferve.
-Een man stapt een winkel in gereedschappen binnen en vraagt om een busje gele spuitverf.

Hy fertelt dat er ûntdutsen hat dat er gjin keapers krije kin foar syn blauwe parkyt en it bistke dêrom mar giel fervje wol.
-Hij vertelt dat hij heeft ontdekt dat hij geen kopers kan krijgen voor zijn blauwe parkiet en daarom het beestje maar geel wil verven.

De ferbjustere winkelman seit dat er net meiwurkje kin omdat it fûgeltsje der oan deagean sil.
-De geschokte winkelier zegt dat hij niet kan meewerken omdat het vogeltje eraan doodgaan zal.

Mar de man bliuwt by syn plan en giet fuort mei in bus giele spuitverve.
-Maar de man volhardt in zijn plan en vertrekt met een bus gele spuitverf.

De oare deis is er werom yn ‘e winkel.
-De volgende dag is hij terug in de winkel.

No wol er wat latten om in kistke te meitsjen foar syn deade parkyt.
-Nu wil hij wat latten om een kistje te maken voor zijn dode parkiet.

‘Ik sei dochs al datst in fûgel net fervje kinst’, seit de winkelman. ‘En no betsjutte dat syn dea’.
-‘Ik zei toch dat je een vogel niet kunt verven’, zegt de winkelier. ‘En nu betekende dat zijn dood’.

‘Unsin’, seit de man. ‘Hy is net stoarn troch dy giele spuitferve, mar hy krige swierrichheden doe’t ik de âlde ferve der ôfbrâne woe’.
-‘Onzin’, zegt de man. ‘Hij is niet gestorven door die gele spuitverf, maar hij kreeg problemen toen ik de oude verf wilde afbranden’.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/11/gedoodverfde-parkiet-grapke/